Office Timeline 2013 Free Edition 4.0.2

Office Timeline 2013 Free Edition 4.0.2

Office Timeline – 14,6MB – Freeware – Windows
Office Timeline was created for over-worked professionals who need to deliver stunning executive presentations and project reviews quickly.

It is built right into Microsoft PowerPoint so it is familiar and easy to create, highly-
customizable, and uniquely distinctive project timelines and Gantt charts that will impress customers, colleagues, and managers.

Over 400,000 professionals in businesses around the globe are using this award winning PowerPoint add-in to make project professionalism quicker and easier than ever before.

Tổng quan

Office Timeline 2013 Free Edition là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Office Timeline.

Phiên bản mới nhất của Office Timeline 2013 Free Edition là 4.0.2, phát hành vào ngày 18/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

Office Timeline 2013 Free Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 14,6MB.

Office Timeline 2013 Free Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Office Timeline 2013 Free Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản